Prawo konsumenta do rękojmi

 

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego

2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń rzeczy sprzedanej konsument może wypełnić wniosek reklamacyjny – żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, może żądać również wymiany rzeczy na wolą od wad

4. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna

5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
6.  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7.  Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Kupującego.

  1.   W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 9.  reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Kupującego.

10. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail, adres korespondencji.

11.  Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, odbywa się na zlecenie i koszt sklepu  za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

12.   Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym bądź z informacją, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.