Klauzula informacyjna RODO  

 •         Administratorem Danych Osobowych jest  Oddział Wojewódzki Związku OSP RP z siedzibą Tuszyn ul. Źródlana 29
 •           kategorie przetwarzanych danych osobowych to: (np. imię, nazwisko, PESEL, nazwa, NIP, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy,  numer rachunku bankowego, etc.)
 •           moje/nasze dane osobowe są przetwarzane w związku z zakupem w sklepie internetowym, a celem ich przetwarzania jest wykonywanie przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 •           aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@zosprp.org.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.  Listy w formie tradycyjnej można również kierować pod adres Administratora Danych Osobowych. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej,
 •           podanie danych jest dobrowolne,
 •           Mam/mamy prawo do:
  • bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 •           moje/nasze dane nie będą udostępniane innym podmiotom (jeżeli dane są przekazywane należy wymienić te podmioty), chyba, że jest to niezbędne ze względu na realizację celu lub ustawowego obowiązku,
 •           dane są chronione poprzez adekwatne środki techniczne i organizacyjne,
 •           moje/nasze dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 •           moje/nasze dane nie będą wykorzystywane do profilowania,
 •           jeżeli podejrzewam/y, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa mam/y możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,